Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Kuidas Airbnb oma majutajaid kaitseb

  Lisateave Airbnb pakutava kaitse kohta.
  Autor Airbnb, kuupäev 4. veebr 2020
  2 min lugemist
  Uuendatud 17. nov 2022

  Luubi all

  Ükskõik, kas oled uus majutaja või uurid majutamist ainult mõttetasandil, võib sul tekkida küsimusi oma majutuskoha ja asjade kaitsmise kohta ajal, kui sinu kodus viibivad reisijad. Kahju tekkimise ja ohutusega seotud vahejuhtumeid esineb väga harva, kuid Airbnb pakub kaitset nii majutajatele kui ka külalistele.

  Profiilid ja hinnangud

  Airbnb aitab sul külalisi tundma õppida. Kui kasutad kiirbroneeringut, saad kohandada oma seadeid, et lisada külalistele täiendavaid nõudeid, mis ületavad kõigile külalistele esitatavaid broneerimisnõudeid. Ja kui eelistad käsitsi tehtud broneeringutaotlusi, saad enne broneeringu vastuvõtmist vaadata külaliste profiile ja lugeda eelmiste majutajate hinnanguid.

  Majutajad ja külalised saavad üksteist hinnata alles pärast broneeringu lõppemist. Nii võid kindel olla, et tagasiside põhineb tegelikel kogemustel. Lisaks saad igal ajal enne külalise peatumist küsimuste esitamiseks ja ootuste kujundamiseks kasutada Airbnb turvalist sõnumside tööriista.

  AirCover majutajatele

  Programm „AirCover majutajatele“ pakub kõigile Airbnb majutajatele igakülgset kaitset. See sisaldab reisieelseid kaitsemeetmeid, mis aitavad tagada, et broneeringu teinud külalised on need, kes nad väidavad end olevat, ning vähendab broneeringute sõelumistehnoloogia abil häirivate pidude ja varakahju tekkimise võimalust.

  „AirCover majutajatele“ sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust majutaja vastutuskindlustust ja 3 miljoni USA dollari suurust majutaja kahjukaitset, mis hõlmab kunsti- ja väärisesemeid, pargitud autosid, paate, muid sõidukeid ja muud.

  Lisateave „AirCover majutajatele“ kohta

  Põhireeglid

  Külaliste põhireeglid on tagatavad standardid, mida kõik külalised peavad täitma. Põhireeglid nõuavad külalistelt lugupidavat suhtumist sinu majutuskohta, majutuskoha reeglite täitmist, probleemide korral kiiret suhtlust sinuga ja majutuskoha jätmist seisukorda, mis ei vaja ülemäärast koristamist. Kõik broneerivad külalised nõustuvad põhireeglitega enne broneeringu tegemist.

  Konto turvalisus

  Airbnb rakendab sinu konto kaitsmiseks erinevaid meetmeid, näiteks nõuame täiendavat autentimist, kui kontole logitakse sisse uuest telefonist või arvutist, ja saadame konto andmete muutmisel sulle märguande. Kui kasutad kogu suhtluse, broneerimise ja maksmise protsessi käigus Airbnb-d, oled Airbnb eeskirjade ja meetmetega kaitstud.

  Ööpäevaringne tugi

  Airbnb ülemaailmne klienditugi on sinu käsutuses 62 keeles, et aidata järgnevaga:

  • abi ümberbroneerimisel;
  • tagasimaksed;
  • vahendus.

  Lisateave meie eeskirjade ja kaitsemeetmete kohta

  Nende kaitsemeetmetega majutad rahuliku südamega. Lisateavet selle kohta, kuidas Airbnb majutajaid kaitseb, leiad lehelt AirCover majutajatele.

  AirCover majutajatele, majutaja kahjukatse, majutaja vastutuskindlustus ja elamuse vastutuskindlustus ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust või elamusi Jaapanis, kus kehtivad Jaapani majutaja kindlustus ja Jaapani elamuse korraldaja kindlustus, ega majutajaid, kes pakuvad majutust Airbnb Travel LLC kaudu. Mandri-Hiinas majutust või elamusi pakkunutele kehtib Hiina majutajate kindlustusprogramm. Majutaja kahjukaitse ei ole seotud majutaja vastutuskindlustusega. Pea meeles, et kehtivad ka teised tingimused ja välistused.

  Kui pakud majutust Ühendkuningriigis, tagab Zurich Insurance PLC majutaja vastutuskindlustuse ning selle korraldab ja sõlmib Ühendkuningriigi majutajate nimel lisatasuta Airbnb U.K. Services Limited, kes on Aon U.K. Limited määratud esindaja, kellele on tegevusloa andnud ja kelle üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi finantsinspektsioon. Aoni registrinumber Ühendkuningriigi finantsinspektsioonis on 310451. Seda saab kontrollida finantsteenuste registrist või helistades numbril +44 0800 111 6768. Ettevõtte Airbnb U.K. Services Limited vahendatavad kindlustustooted kuuluvad reguleeritud toodete hulka. FPAFF405LC

  Selle artikli teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  Airbnb
  4. veebr 2020
  Kas sellest oli abi?