Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Mida oodatakse majutajate ja majutuskohtade puhul

  Neid põhinõudeid peavad täitma kõik majutajad, et tagada külalistele mugav ja usaldusväärne kogemus.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Majutamine ilma õiguseta ja/või nõutud lubadeta: Airbnb nõuab, et kõigil majutajatel oleks õigus majutada ja majutajad täidaksid kõiki kehtivaid seadusi.
  • Ebausaldusväärne suhtlus: majutajad peaksid olema head suhtlejad, kes on valmis vastama külalistele või Airbnb küsimustele mõistliku aja jooksul ja probleemide lahendamisel pidama kinni Airbnb poolt ette nähtud sammudest.
  • Ebatäpsed kuulutused: majutaja majutuskoht, asukoht, majutuskoha tüüp, privaatsuse võimalused ja mugavused peaksid täpselt vastama broneerimise ajal kuulutuses esitatud infole. Majutajad võivad kinnitatud broneeringu üksikasju muuta ainult külalise nõusolekul.
  • Ebaturvalised majutuskohad: majutajad peavad tagama, et kõik peatumiskohad on peauksest turvaliselt lukustatavad ning andma külalistele kõikide sissepääsude võtmed või uksekoodid.
  • Ebatäpsused saabumisel: majutajad peavad andma külalistele korrektsed saabumisjuhised, et külalised oskaksid oma majutuskohta saabuda ja sisse pääseda (nt õiged uksekoodid, selged saabumisjuhised). Majutajad, kes plaanivad külaliste saabudes nendega isiklikult kohtuda, peavad olema majutuskohas kokkulepitud ajal. Võtmekarpide või uksekoodide kasutamine peab olema turvaline (nt muuda broneeringu järel alati koodi).
  • Ebapuhtad majutuskohad: majutaja majutuskohas ei tohi esineda teadaolevaid terviseohte (nt hallitus, kahjurputukad, kahjurloomad), majutuskohad peavad vastama kõrgetele puhtusenormidele ja neid tuleb majutuste vahel alati koristada.
  • Ohtlikud majutuskohad: majutajad peavad tagama, et majutuskohas või elamusel ei esine varjatud ohte (nt blokeeritud tuletõrjeväljapääsud, elektrilöögi oht, rotimürk). Majutajad peavad kõrvaldama kõik külalise või Airbnb poolt tõstatatud ohutegurid.
  • Hangeldamine: kolmanda poole kasutamine hotellimajutuse või kolmanda poole majutuskoha broneerimiseks ja seejärel selle kuulutuse avaldamine Airbnb-s kõrgema hinnaga ei ole lubatud. Majutajad peavad Airbnb-s kuulutuse avaldamist planeerides pidama kinni kõikidest osaajakasutuse- või muudest kinnisvara suhtes kehtivatest kasutuskordadest.
  • Loomade ärakasutamine: loomi ära kasutavatel majutuskohtadel või elamustel meie kogukonnas kohta ei ole (nt teeäärsed loomaaiad, küttimine jahitrofeede saamise eesmärgil). Elamuste korraldajad peavad täitma Airbnb loomakaitse juhiseid.

  Lisateave majutaja usaldusväärsuse standardite kohta.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid