Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Erivajadustega külaliste majutamine

  Ligipääsetavusega seotud vajadustega inimesed on Airbnb-s oodatud ja Airbnb toetab neid. Meie kogukonna ligipääsetavusega seotud erivajadustega liikmed peaksid saama olla kindlad, et majutajad on oma kuulutustes neile vajalikke omadusi kirjeldades ausad.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Majutaja tervise või ohutuse eesmärgil tehtud erandid abiloomade osas: kui majutaja ei saa abiloomi majutada sellepärast, et loom kujutab endast otsest ohtu mõne tema majutuskoha alalise elaniku tervisele ja ohutusele, võime majutajatele erandi teha, kui nad meid sellest ennetavalt teavitavad.
  • Palved loomapidaja kontrolli alt väljunud abiloomad eemaldada: kui külalise abiloom ei ole tema kontrolli all, võivad majutajad paluda loom eemaldada. Seda näiteks juhul, kui loom jäetakse broneeringu ajal järelevalveta või kui ta ei pea puhtust.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Broneeringu tagasilükkamine külalise ligipääsetavusega seotud erivajaduste tõttu: Airbnb poolt heakskiidetud erandi puudumisel ei tohi majutajad broneeringut tagasi lükata, tühistada ega muul viisil muuta, kui põhjuseks on külalise abiloom või abivahend.
  • Külalise ligipääsetavusega seotud vajadustega seoses lisatasu küsimine: majutajad ei tohi abiloomade ega abivahendite eest lisatasu nõuda.
  • Külaliste mõistlike, ligipääsetavusega seotud vajadusi puudutavate taotluste tagasilükkamine: majutajad peaksid mõistlikud, ligipääsetavusega seotud vajadusi puudutavad taotlused täitma. Mõistlik on näiteks paluda majutajal diivan ukseavast eemale viia, et ratastoolis külaline saaks mugavalt elutuppa siseneda (juhul, kui seal on piisavalt ruumi diivani liigutamiseks ja kui majutaja on võimeline diivanit liigutama). Mõistlik ei ole aga paluda majutajal laiendada oma majutuskoha ukseava, et ratastool sellest läbi mahuks.
  • Ebavõrdne kohtlemine: heakskiidetud erandi puudumisel peaksid majutajad kasutama kõigi külaliste puhul ühesugust kohtlemist, reegleid ja käitumist, olenemata nende ligipääsetavusega seotud vajadustest.
  • Solvav keelekasutus: mitte kedagi, ei külalist ega majutajat ei ole lubatud solvata tema puude tõttu, sealhulgas halvustada tema abilooma või abivahendi pakutavat abi ega kasutada mis tahes muud diskrimineerivat keelekasutust.
  • Ligipääsu hõlbustavate omaduste ebaõige esitamine: kuulutused peavad sisaldama täpset teavet majutuskoha ruumides ja ülejäänud pinnal saadaolevatest ligipääsu hõlbustavatest omadustest. Majutajad peaksid pakkuma täielikku ja täpset teavet ning arutama ligipääsetavusega seotud küsimusi vestluses kõigi külalistega, kellel on teadaolevalt ligipääsetavusega seotud erivajadused.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Seotud artiklid