Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Aus suhtlemine

  Mitte keegi ei tohiks ennast ega oma kavatsusi Airbnb-s ebaõigesti esitada.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Ettevõtte tuvastamine: kui sa liitusid Airbnb-ga ettevõttena, võime sinult paluda kinnitada oma ettevõtte nimi, aadress ja telefoninumber.
  • Kokkuvõtlik kuulutus: lubame majutajatel loetleda mitu tuba ühe kokkuvõtva kuulutuse all juhul, kui toad on omavahel äravahetamiseni sarnased (nt hotellides või teenindatavates korterites). Nendel tubadel peavad olema ühesugused mugavused, voodid, suurus, viimistlus ja aadress.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Identiteedi vääresitus: kogu konto omaniku identiteedi kontrollimiseks esitatud teave peab olema tõene ja täpne. Võltsitud või muudetud dokumendid pole lubatud.
  • Peibutuskuulutus: majutaja ei tohi eksitada külalisi, kujutades kuulutuses majutuskohta, mis erineb oluliselt külalistele tegelikult pakutavast majutuskohast, olenemata sellest, kas aadress on sama.
  • Ootamatud maksetaotlused: majutajad ei tohiks nõuda lisamakseid, mida pole eelnevalt Airbnb kaudu kinnitatud või milles külalisega ei ole enne broneerimist kokku lepitud.
  • Ebaõiged teatamised ja väited: kui esitad kaebuse või teatad Airbnb-le mis tahes vahejuhtumist, pead esitama õige ja täpse teabe.
  • Väljapressimine: otseste või kaudsete ähvarduste kasutamine teiselt inimeselt millegi saamise eesmärgil ei ole meie kogukonnas sallitav.
  • Airbnb kuritarvitamine või manipuleerimine: Airbnb või mõne meie esindajaga suheldes ei ole lubatud kasutada solvavat keelekasutust, manipuleerimistaktikat ega ähvardusi (ei vägivaldseid ega ka vägivallatuid).

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid