KINDLUSTUSE KOKKUVÕTE

Jaapani majutaja kindlustus

Mis on Jaapani majutajakindlustus?

Jaapani majutaja kindlustus pakub katet olukordades, kus majutajal* tekib kohustisi või muid kulusid seoses teiste inimeste kehavigastuste või teistele kuuluva vara kahjustumisega kodu jagamisel Airbnb platvormi kaudu, ning juhtumeid, kus majutaja kannab kahju, kui tema vara saab külalise* peatumise tõttu kahjustada. Kui majutaja vara saab külalise peatumise tõttu kahjustada, rakendub kindlustuskate juhul, kui majutajal ja külalisel ei õnnestu vaidlust omavahel lahendada ja majutaja võtab Airbnb-ga ühendust.

Jaapani majutaja kindlustus on kindlustusprogramm, mida pakub kindlustusselts Sompo Japan Insurance Inc.

Majutajad ei pea Jaapani majutaja kindlustusprogrammist kasu saamiseks kindlustusmakseid tasuma.

Tutvu ka järgneva teabega Jaapani majutaja kindlustuse kattest.

Kindlustusperiood

Käesoleva kindlustusprogrammi kindlustusperiood kestab 31. juulist 2022 kuni 31. juulini 2023.

Kohaldamisala ja tingimused

Jaapani majutajakindlustuse taotlemise ulatus ja tingimused

Majutaja varale tekitatud kahju hüvitamine
Kohalduvate tingimuste ja välistuste alusel makstakse Jaapani majutaja kindlustuskate välja majutuskoha* ja majutajale * kuuluva isikliku vara purunemise korral külalise* peatumise tõttu. Kindlustuskatet sellisele majutuskohale tekitatud kahju eest, mida majutaja üürib, või mille haldamine on talle usaldatud, võib pakkuda järgnevalt kirjeldatud lisakatte alusel.

Hüvitise maksmine, kui kehalise vigastuse või varalise kahju eest vastutab majutaja
Jaapani majutaja kindlustus katab ka majutajate vastutuse, kui külalisele või teistele tekib Airbnb platvormil broneeritud majutuskohas viibimise ajal kehaline vigastus või varaline kahju, mida on põhjustanud kodujagamisega seotud äritegevus.*

Hüvitis kulude eest, mida majutaja peab kandma teistele tehtud maksete näol, et lahendada kehavigastuse või varalise kahjuga seotud õnnetusi
Kui majutaja peab kandma kulusid teistele tehtud maksete näol, et lahendada külalisele või teistele kehavigastuse või varalise kahju tekkimisega seotud õnnetust, võib kehtida Jaapani majutaja kindlustus, mis katab majutaja poolt kantud kulud. Õnnetuse põhjuseks peab olema kodujagamisega seotud äritegevus ja kindlustuskatte kohaldamiseks peab see leidma aset külalise peatumise ajal Airbnb platvormil broneeritud majutuskohas. Kõikide eelnevalt kirjeldatud kindlustuskatete suhtes kehtivad Jaapani majutaja kindlustuse tingimused ja välistused.

 1. Kindlustuskattega hõlmatud majutus

Jaapani majutaja kindlustus katab majutuskohta, mida majutaja omab, üürib, või mille haldamine on tema ülesandeks tehtud kodujagamisega seotud äritegevuse eesmärgil.

(*) Majutuskoht – ruumid, mis on selleks kinnitatud hotelliäri seaduse alusel, mile tegevusluba on väljastatud riikliku strateegiliste eritsoonide seaduse alusel, või millest on teatatud eluruumide äritegevuse seaduse alusel, või muud ruumid, kus sarnast majutustegevust teostatakse; siiski eeldusel, et kõik järgnevad nõuded on täidetud:

 • ruumid on majutaja omandis, majutaja poolt renditud või usaldatud majutajale haldamiseks;
 • Nende ruumide kuulutus on Airbnb veebisaidil üleval; ja
 • Ruume broneerib ja kasutab isik, kes on nõustunud Airbnb teenusetingimustega ja kasutanud Airbnb veebisaiti. Majutuskohana kasutatavad ruumid hõlmavad haagiselamuid, busse, matkaautosid, maju puu otsas ja muid ruume, mis on pargitud ja mida kasutatakse majutuse pakkumiseks. See hõlmab ka paate ja veesõidukeid, kui neid kasutatakse majutuse pakkumiseks.
  1. Majutaja/majutajad

  (*) – kodujagamisega seotud äritegevuses osalevad isikud, kes pakuvad majutuskohti ja kellel on kohaldatava õiguse alusel litsents või luba seda teha.

  1. Külaline/külalised

  (*) Külaline tähendab kodujagamisega seotud äritegevuse osutatud teenuse kasutajat, sh neid, keda kasutaja on kutsunud, ja neid, kes kasutavad kodujagamise teenust koos teistega.

  (*) Majutusettevõtte all mõeldakse hotelliäri, nagu sätestatud hotelliäri seaduses (1948. aasta seadus nr 138), äritegevust, mida reguleerib riikliku eripiirkondade strateegia seadus (2013. aasta seadus nr 107), või eluruumide äri, nagu sätestatud eluruumide äritegevuse seaduses (2017. aasta seadus nr 65), või muud sarnast ärilist majutustegevust ning tegevusi, mida teostatakse seoses eelnevalt loetletud teenustega majutuskohas või väljaspool seda, ning mida teostatakse eelpoolkirjeldatud teenustega kaasnevalt.

  Kindlustuskate

  Kindlustusperioodi kindlustuskatte ülempiir on 100 000 000 Jaapani jeeni õnnetusjuhtumi kohta. Kehtivad välistused.

  Kindlustuskatte välistused

  Peamised objektid, mida Jaapani majutaja kindlustus ei kata (tingimused, mis käsitlevad majutaja omandis olevale varale tekitatud kahju hüvitamist)

  Objektid, mida majutuskoha kuulutuses ei ole märgitud:

  – valuuta, raha, väärismetallid väärismetallikangide kujul, võlatähed ja väärtpaberid; – maa, vesi või mis tahes muu aine maa peal või maapõues; välistust ei kohaldata siiski selliste maaparanduste suhtes nagu maastikukujundus aias, autoteed ja kõnniteed (kuid kohaldatakse mis tahes lisatud maale või pinnale sellise omandi all) ja mis tahes suletud mahutis, torustikus või muudes töötlemisseadmetes sisalduvale veele; – loomad, sealhulgas kariloomad ja lemmikloomad; – kasvav mets ja põllukultuurid;

  • veesõidukid, õhusõidukid, kosmosesõidukid ja satelliidid; välistus ei kehti siiski veesõidukite kohta, mida ei käitata ja mida kasutatakse kuulutuses toodud majutuskohana; – sõidukid; välistus ei kehti siiski sõidukite kohta, mida ei käitata ja mida kasutatakse kuulutuses toodud majutuskohana; – maa-alused kaevandused, kaevandusšahtid või mis tahes vara sellistes kaevandustes või šahtides; – tammid ja paisud; –vara suhtes, mille omandiõigus on üle minemas; – ülekande- ja jaotusliinid, mis asuvad majutuskohast kaugemal kui 305 meetrit.

  Peamised juhtumid, mille korral kindlustusraha ei maksta:

  – sõda, jõu kasutamine välisriigi poolt, revolutsioon, valitsuse kukutamine, kodusõda, relvastatud mäss või muud sarnased juhtumid või rahvarahutused; – tuumareaktsioonist või tuumakütuse või tuumamaterjali aatomituuma, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või sellise materjaliga saastunud materjali lagunemisest põhjustatud kiirguse, plahvatuse või muu kahjustuse või nendega seotud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju, va tuumareaktsioonid või radioisotoopide aatomituumade lagunemine meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks; –terrorism; –mürgiste bioloogiliste või keemiliste materjalide kuritahtlik kasutamine või vastavad ähvardused; – majutuskohale tekkinud kahju, mis on tekkinud väljaspool ajavahemikku, kui külalised Airbnb platvormil broneeritud majutuskohta kasutavad; – kahju, mis on põhjustatud majutajate tahtlikust väärkäitumisest või raskest hooletusest – jne.

  Peamised olukorrad, kus kindlustusraha ei maksta (tingimused majutaja vastutuse ja tema poolt kantud kulude hüvitamise kohta)

  – Sõda, jõu kasutamine välisriigis, revolutsioon, valitsuse haaramine, kodusõda, relvastatud mäss või muud sarnased juhtumid või rahutused. – Kiirgusest, plahvatusest või muust kahjust põhjustatud kahju, mis tuleneb tuumareaktsioonist või tuumakütuse või tuumamaterjali, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või sellega saastunud materjali aatomituuma lagunemisest, või sellest tulenev õnnetus, välja arvatud tuumareaktsioonid või radioisotoopide aatomituumade lagunemine meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks. – Kahju, mis on põhjustatud majutajate tahtlikust väärkäitumisest. – Kulud või vastutus majutajate juures elavate sugulaste ees, välja arvatud juhul, kui majutajal on vastutus või kulud, mis on seotud selliste sugulastega majutuskoha kahjustamise eest, mille majutaja on rentinud või mille haldamine on talle usaldatud. – Majutajate töötajate füüsilisest puudest tulenevad kulud või vastutus majutajate heaks töötamise ajal. – Juhul, kui majutaja ja teise isiku vahel on sõlmitud erikokkulepe kahju hüvitamise kohta, määratakse vastutus kindlaks vastava kokkuleppega. – Reoveest või heitmetest põhjustatud õnnetuste või vastutuse kulud. – Advokaatide, registreeritud välisriigi advokaatide, sertifitseeritud raamatupidajate, maksuraamatupidajate, arhitektide, projekteerijate, maa- ja eluruumide uurijate, kohtunike, halduskaristajate, veterinaaride või teiste sarnaste isikute kutsealasest tööst tulenevate õnnetuste või vastutuse kulud. – Õnnetuste kulud, mis tulenevad väljaspool majutuskohta asuva õhusõiduki, auto või laeva või sõiduki valdamisest, kasutamisest või haldamisest, või mis tulenevad vastutusest, välja arvatud kahju, mis tuleneb majutuskoha kõrval asuva auto või laeva või sõiduki kasutamisest või haldamisest, kui sellist autot või laeva või sõidukit kasutatakse majutuskohana. – Kulud õnnetuste eest, mis tulenevad ehitustöödest nagu renoveerimine, laiendamine või lammutamine liisitud majutuskohas või kohas, mille haldamine on majutaja ülesanne, välja arvatud juhul, kui majutaja tegeleb sellise tööga oma ettevõtte kaudu. – Maavärinatest, pursetest, üleujutustest, tsunamidest või muudest sarnastest loodusnähtustest põhjustatud õnnetuste või vastutuse kulud, välja arvatud juhul, kui kahju on põhjustatud tulekahjust. –jne.

  Kindlustuse kahjunõuded

  Juhtumist teatamine

  Kui majutaja märkab külalisele või kolmandale osapoolele tekkinud kehavigastusi või varakahju, peab majutaja sellest kohe Airbnb-d teavitama, sest tegemist võib olla kindlustatud juhtumiga. Samuti, kui majutaja saab teada tema omandis või hallatavale varale tekkinud kahjust, peab majutaja teavitama Airbnb-d sellest juhul, kui tema ja külaline ei jõua juhtumi lahenduses kokkuleppele 72 tunni jooksul pärast külalisega esmakordset ühenduse võtmist, sest tegemist võib olla kindlustatud juhtumiga.

  Kindlustuspoliisi täisteksti tellimine

  Käesolev Jaapani majutaja kindlustuse ülevaade ei sisalda kõiki kindlustuspoliisi tingimusi, piiranguid ega välistusi. Kindlustuspoliisi täisteksti tellimiseks võta ühendust kindlustusseltsiga Aon Japan Ltd. ja lisa oma Airbnb konto andmed.

  Kindlustuslepingu sõlminud kindlustusselts

  Sompo Japan Insurance Inc.