KINDLUSTUSE KOKKUVÕTE

Jaapani majutaja kindlustus

Mis on Jaapani majutajakindlustus?

Jaapani majutajakindlustus katab juhtumeid, kus majutajal* tekib kohustisi või muid kulusid seoses teiste inimeste kehavigastustega või teistele kuuluva vara kahjustumisega kodu jagamisel ning juhtumeid, kus majutaja kannab kahju, sest tema vara saab külalise* peatumise tõttu kahjustada. Kui majutaja vara saab külalise peatumise tõttu kahjustada, rakendub kindlustuskate juhul, kui majutaja ja külalise vahelist vaidlust ei õnnestu omavahel lahendada ja majutaja võtab Airbnb-ga ühendust.

Jaapani majutajakindlustus on kindlustusprogramm, mida pakub kindlustusselts Sompo Japan Insurance Inc.

Majutajad ei pea Jaapani majutaja kindlustusprogrammis osalemiseks kindlustusmakseid tasuma.

Tutvu ka järgmise teabega Jaapani majutajakindlustuse kindlustuskattest.

Kindlustusperiood

Käesoleva kindlustusprogrammi kindlustusperiood kestab 31. juulist 2021 kuni 31. juulini 2022.

Kohaldamisala ja tingimused

Jaapani majutajakindlustuse taotlemise ulatus ja tingimused

Jaapani majutajakindlustus hüvitab majutaja vara hävimise ja majutaja vastutuse või muud kulud, mis tekivad majutajal seoses teistele kehavigastuste tekkimisega või nende vara kahjustumise ja hävimisega majutuskohas kodu jagamise ajal.

 1. Kindlustuskattega hõlmatud majutus

Jaapani majutajakindlustus hõlmab majutuskohti*, mida majutaja omab, kasutab või haldab kodujagamise teenuse pakkumiseks ärilisel eesmärgil.

(*) Majutuskoht tähendab ruume, mis on heaks kiidetud vastavalt hotellitegevuse seadusele või sertifitseeritud riikliku strateegiliste eritsoonide seaduse alusel või millest on teatatud erakorterite seaduse alusel või muid ruume, kus tegeletakse majutusteenuse pakkumisega äritegevuse eesmärgil, siiski eeldusel, et kõik järgmised nõuded on täidetud:

 • ruumid on majutaja omandis või tema poolt rendile võetud;
 • ruumide kuulutus on avaldatud Airbnb veebisaidil; ja
 • ruumid on broneerinud ja neid kasutab isik, kes on nõustunud Airbnb teenusetingimustega ja kasutanud Airbnb veebisaiti. Majutuskoha mõiste hõlmab haagiselamuid, busse, matkaautosid, maju puu otsas ja muid sarnaseid ruume, mis on paigal ja mida kasutatakse majutuskohana. See hõlmab ka paate ja veesõidukeid, kui neid kasutatakse majutuskohtadena.
 1. Majutaja/majutajad

Majutaja tähendab isikut, kes tegeleb kodujagamise teenuse pakkumisega ärilisel eesmärgil (*).

 1. Külaline/külalised

Külaline tähendab (*) kodujagamise teenuse kasutajat, sh neid, keda kasutaja on kutsunud, ja neid, kes kasutavad kodujagamise teenust koos teistega.

(*) Majutusettevõtte all mõeldakse hotelliäri, nagu sätestatud hotelliäri seaduses (1948. aasta seadus nr 138), äritegevust, mida reguleerib riikliku strateegia eripiirkonna seadus (2013. aasta seadus nr 107), või eluruumide äri, nagu sätestatud eluruumide äritegevuse seaduses (2017. aasta seadus nr 65), või muud sarnast äritegevust, ning samuti tegevusi, mida teostatakse seoses eelnevalt loetletud teenustega majutuskohas või väljaspool seda ning mida teostatakse Airbnb digitaalse platvormi kaudu teostatud tehingute alusel.

Kindlustuskate (kindlustuskohustuse tingimused)

Kindlustusperioodi kindlustuskatte ülempiir on 100 000 000 JPY juhtumi kohta.

Kindlustuskatte välistused

Peamised objektid, mida Jaapani majutajakindlustus ei kata (varalise kahju hüvitamise tingimused)

Objektid, mida majutuskoha kuulutuses ei ole märgitud:

 • valuuta, raha, väärismetallid väärismetallikangide kujul, rahatähed ja väärtpaberid;
 • maa, vesi või mis tahes muu aine maa peal või maapõues; antud välistust ei kohaldata siiski selliste maaparanduste suhtes nagu maastikukujundus aias, autoteed ja kõnniteed (kuid seda kohaldatakse mis tahes lisatud maale või pinnale sellise omandi all) ja mis tahes suletud mahutis, torustikus või muudes töötlemisseadmetes sisalduvale veele;
 • loomad, sealhulgas kariloomad ja lemmikloomad;
 • kasvav mets ja põllukultuurid;
 • veesõidukid, õhusõidukid, kosmosesõidukid ja satelliidid; see välistus ei kehti siiski veesõidukite kohta, mida ei käitata ja mida kasutatakse kuulutuses toodud majutuskohana;
 • sõidukid; see välistus ei kehti siiski sõidukite kohta, mida ei käitata ja mida kasutatakse kuulutuses toodud majutuskohana;
 • maa-alused kaevandused, kaevandusšahtid või mis tahes vara sellistes kaevandustes või šahtides;
 • tammid ja paisud; transiitkaup;
 • ülekande- ja jaotusliinid, mis asuvad majutuskohast kaugemal kui 305 meetrit.

Peamised juhtumid, mille korral kindlustusraha ei maksta:

 • sõda, jõu kasutamine välisriigi poolt, revolutsioon, valitsuse kukutamine, kodusõda, relvastatud mäss või muud sarnased juhtumid või rahvarahutused;
 • tuumareaktsioonist või tuumakütuse või tuumamaterjali aatomituuma, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või sellise materjaliga saastunud materjali lagunemisest põhjustatud kiirguse, plahvatuse või muu kahjustuse või nendega seotud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju, va tuumareaktsioonid või radioisotoopide aatomituumade lagunemine meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks;

mürgiste bioloogiliste või keemiliste materjalide kuritahtlik kasutamine või vastavad ähvardused;

 • majutuskohale tekkinud kahju, mis on tekkinud väljaspool ajavahemikku, kui külalised majutuskohta kasutavad;
 • kahju, mis on põhjustatud majutajate sihilikust väärkäitumisest või raskest hooletusest
 • jne.

Peamised juhud, mil kindlustusraha ei maksta (tingimused vastutusest tingitud kahju hüvitamise kohta)

 • Sõda, jõu kasutamine välisriigi poolt, revolutsioon, valitsuse kukutamine, kodusõda, relvastatud mäss või muud sarnased juhtumid või rahvarahutused;
 • kiirgusest, plahvatusest või muust juhtumist põhjustatud kahju, mis on tingitud tuumareaktsioonist või tuumakütuse või tuumamaterjali, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või sellega saastunud materjali aatomituuma lagunemisest, või sellest tulenev õnnetus, välja arvatud tuumareaktsioonid või radioisotoopide aatomituumade lagunemine meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks;
 • kahju, mis on põhjustatud majutajate tahtlikust väärkäitumisest;
 • vastutus majutajate juures elavate sugulaste ees;
 • vastutus, mis tuleneb majutajate töötajate füüsilisest puudest, mis on tekkinud majutajate heaks töötamise käigus;
 • juhul, kui majutaja ja teise isiku vahel on sõlmitud erikokkulepe kahju hüvitamise kohta, määratakse vastutus kindlaks sellise kokkuleppe alusel;
 • reoveest või heitmetest tekitatud vastutus;
 • vastutus, mis tuleneb advokaatide, registreeritud välisriigi advokaatide, sertifitseeritud raamatupidajate, raamatupidajate, arhitektide, projekteerijate, maa- ja eluruumide hindajate, kohtuametnike, haldusametnike, loomaarstide või muude sarnaste isikute kutsetööst;
 • vastutus, mis tuleneb väljaspool majutuskohta asuva õhusõiduki, auto, laeva või sõiduki valdamisest, kasutamisest või haldamisest, välja arvatud mis tahes kahju, mis tuleneb väljaspool majutuskohta asuva auto või laeva või sõiduki kasutamisest või haldamisest, va juhul, kui sellist autot või laeva või sõidukit kasutatakse väljaspool ruume kuulutuses toodud majutuskohana;
 • vastutus, mis tuleneb renditud rajatisel ehitustööde käigus, nt renoveerimisest, laiendamisest või lammutamisest, va juhul, kui töid teostas majutaja oma ettevõtte alt;
 • jne.

Kindlustuse kahjunõuded

Juhtumist teatamine

Kui majutaja märkab külalisele või kolmandale osapoolele tekkinud kehavigastusi või varakahju, peab majutaja sellest kohe Airbnb-d teavitama, sest juhtumile võib kehtida kindlustuskaitse. Kui majutaja saab teada majutaja omandis või tema hallatavale varale tekitatud kahjust, peaks majutaja teavitama Airbnb-d ka sellest, kui tema ja tema külaline ei jõua juhtumi lahenduses kokkuleppele 72 tunni jooksul pärast külalisega esmakordset ühenduse võtmist, sest juhtumile võib kehtida kindlustuskaitse.

Kindlustuspoliisi täisteksti tellimine

Käesolev Jaapani majutajakindlustuse ülevaade ei sisalda kõiki kindlustuspoliisi tingimusi. Kindlustuspoliisi täisteksti tellimiseks võta ühendust ettevõttega [Marsh Japan, Inc.] (mailto:jp.airbnb@marsh.com) ja lisa oma Airbnb konto andmed.

Kindlustuslepingu sõlminud kindlustusselts

Sompo Japan Insurance Inc.